MUUTTOPALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT    (Lataa PDF-tiedostona)

Näissä toimitusehdoissa kuvataan toimittajan ja palvelunkäyttäjän (muutettavan asiakkaan) vastuut ja velvoitteet. Perehdy toimitusehtoihin huolellisesti. Tärkeimmät asiat tiivistetty lyhyesti alkuun. 

PAKKAAMINEN

Palvelunkäyttäjä vastaa muuton kohteen asianmukaisesta pakkaamisesta, ellei pakkaamisen ole sovittu olevan Toimittajan vastuulla. Toimittaja ei vastaa muuton kohteelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan pakkaamisesta.

VAKUUTTAMINEN

Varmista riittävä vakuutusturva muuton ajaksi. Omaisuuden riittävä vakuuttamisvelvollisuus on aina palvelun käyttäjällä. Voimassa oleva kotivakuutus kattaa yleensä myös muuton aikana tapahtuneet vahingot, mutta vakuutusturva ja -ehdot kannattaa varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Toimittajalla on voimassa lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Kannattaa huomioida, että Suomen Muuttofirman korvausvastuu ja vakuutukset kattavat vain Muuttofirman omalle henkilökunnalle aiheutuneet tapaturmat ja heidän aiheuttamat vahinkotapahtumat, jotka perustuvat tiekuljetussopimuslakiin.

VAHINKOTAPAHTUMAT

Suomen Muuttofirman työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden rikkoontumiseen/katoamiseen tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, laitteiden toimimattomuus, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.


 

PALVELUT

Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttofirma tai Muuttofirman alihankkija on toimittanut sovittua työtehtävää varten työntekijöitä, erilaista kalustoa, työmenetelmiä, niihin liittyviä atk-ohjelmia jne.

1. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 60 minuuttia. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle Muuttofirman toimistolta ja päättyy henkilöiden palattua toimistolle.

2.1 Toimeksiannon peruuttaminen

Sovittu työsuoritus on oikeus peruuttaa. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa, ei Muuttofirmalla ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin.  Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on Muuttofirmalla oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus. Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on Muuttofirmalla oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

3. Työpäivän aikana on Muuttofirman työntekijöillä oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin ruokatauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi kahvitauko (15 min). Yli 7,5 tunnin päivään kuuluu ruokatauko ja kaksi kahvitaukoa (15 min). Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin taukoon.

4. Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu Muuttofirman toimista, kuten:

4.1 Force majeure

Mikäli työsuorituksen aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu Muuttofirmasta (mm. hissien rikkoontuminen, sota, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).

4.2 Tarjouksen ulkopuoliset työt

Mikäli Muuttofirmalla teetetään tarjouksen ulkopuolisia töitä, muutettavaa irtaimistoa ei ole pakattu valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.

5. Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Muuttofirma varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

6. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat

6.1. Mikäli työsuorituksen tai palvelun aikana rikkoontuu muutettavaa irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on niistä tehtävä kirjallinen reklamaatio Muuttofirmalle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Muuttofirma on vastuusta vapaa. Kotimuutoissa vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa.

6.2. Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu asianmukaisesti, ei Muuttofirma korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista Muuttofirman ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on aina asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

6.3. Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen työsuorituksen ajaksi on aina asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

6.4. Muuttofirman työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

7. Vakuutusehdot

7.1. Tapaturmavakuutus kattaa Muuttofirman omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat.

7.2. Mahdollisessa korvaustilanteessa tai mikäli otetaan erillinen vakuutus, lasketaan tavaroiden arvo ns. päivän arvon mukaan (=minkä arvoisia tavarat ovat työsuorituspäivänä)

7.3. Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen, lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto sekä valokuva. Lisämuuttovakuutuksesta teemme tarjouksen erikseen.

7.4. Muuttofirman korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin, maks. 20 euroa / kg.  (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345).

7.5. Vastuuvakuutus kattaa asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 500 000 euroon asti.

7.6. Muuttofirman korvausvastuu ja vakuutus eivät korvaa tavaran katoamisia.

7.7. Muuttofirman korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan Muuttofirman oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.

8. Teknisten laitteiden osalta Muuttofirman toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

9. Työturvallisuus

Mikäli Muuttofirmalle osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai muuttoa koskevissa toimitiloissa, on siitä ilmoitettava Muuttofirman työturvallisuusvastaavalle ennen työsuorituksen aloittamista.

10. Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

 

VUOKRATTAVAT TUOTTEET

1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan Muuttofirman varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2. Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan toimitus- tai noutomaksu.

3. Vuokraus- ja kuljetusmaksut on suoritettava laskua vastaan, ellei erikseen muuta ole sovittu.

4. Mikäli et ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, siitä ilmoittaa Muuttofirmalle yhden (1) vuorokauden kuluessa, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on ilmoitettava yhden vuorokauden kuluessa, mikäli määrään tms. on huomautettavaa.

5. Tuotteita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen, esim. laastit, maalit, öljyt tai muut vastaavat aineet.

6. Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Muuttofirman tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

7. Tulipalon tai muun vahingon vaurioitettava vuokrattavia tuotteita tulee siitä ilmoittaa Muuttofirmalle välittömästi.

8. Vuokra laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon, jälkikäteen vuokrausajan päätyttyä tai pidempiaikaisissa vuokrauksissa kuukausittain. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Muuttofirma varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

9. Vuokrattavat tuotteet saa korjata ainoastaan Muuttofirma.

10. Ilmoita osoitteen muutoksesta viipymättä Muuttofirmalle.

11. Mikäli sopimuksen ehtoja rikotaan asiakkaan puolelta, on Muuttofirmalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet haltuunsa.

 

VARASTOINTI

Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttofirma on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on
tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi eikä tavarat näin ollen ole Muuttofirman vastuulla.

1. Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta varastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä.

2. Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista/noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Mikäli tavaroiden tuonti/nouto tapahtuu Muuttofirman autoilla, ei kyseistä käsittelymaksua veloiteta.

3. Muuttofirma on vakuuttanut varastoitavat tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta 15 000 euroon asti. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita, jalometalleja, koruja tai muita arvoesineitä.

4. Vuokra laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon, jälkikäteen varastoinnin päätyttyä tai pidempiaikaisissa varastoinneissa kuukausittain. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Muuttofirma varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

5. Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on Muuttofirmalla oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. Muuttofirman lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

6. Muuttofirmalla ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä takaisin, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

 

OTA YHTEYTTÄ

Jos jokin asia askarruttaa mieltä tai haluat lisätietoja, niin autamme sinua mielellämme ja kerromme lisää. Meidät tavoitat parhaiten puhelimitse numerosta 010 209 8400 tai sähköpostilla muutot ( at ) muuttofirma.fi.